player playlist rangiku matsumoto
links
On Hiatus Until Further Notice
«»

I ᴀᴍ ̲ᶰ̲ᵒ̲ᵗ ᴀғʀᴀɪᴅ ᴏғ ᴀɴ ᴀʀᴍʏ ᴏғ
ԼƖƠƝƧ
ʟᴇᴅ ʙʏ ᴀ ᶳʰᵉᵉᵖ;
I ᴀᴍ αfяαıđ ᴏғ ᴀɴ är̈m̈ÿ ᴏғ ᶳʰᵉᵉᵖ ʟᴇᴅ ʙʏ ᴀ
ԼƖƠƝ.

indie rangiku

Tracked tag:
chuushin

Taichou:
r-y-u-s-e-n-k-a

«»